FAMILY FICTION

Czarno-białe zdjęcia, autorstwa mojego Dziadka, zostały wyjęte ze starego albumu rodzinnego, w którym obrazują miniony świat w jego relacji. Przestawione tu są z celową rezygnacją z każdego innego kontekstu, niż kontekst wizualny pojedynczych obrazów. Historia, która kryje się za zdjęciami, to co miały przestawiać i kto na nich jest zostaje pominięte. Również głosu pozbawiona jest praca wideo, która przedstawia autora zdjęć przeglądającego pojedyncze fotografie z albumu i relacjonującego tło powstania poszczególnych zdjęć. Służyć ma to zarówno postawieniu pytania o rolę nadanego tym fotografiom znaczenia przez autora, jak i podkreśleniu, iż ważniejsze jest nie to jaka to historia, ale to, że ona zawsze jakaś za fotografiami jest. Cała część skupia się właśnie na tym, czym mogą być fotografie bez tej historii.

Czas powstania: 2011

 

Black-and-white photographs taken by my grandfather, some of them skillfully coloured, have been taken from an old family album where they presented a world long gone, seen through the eyes of the author. They are deliberately shown without any other context than the visual background of each of the pictures. The story behind these photographs, whatever they were supposed to show and whoever is in them, has been made voiceless. Equally voiceless is the video work showing the author of the photographs looking at the pictures from the album, recounting the intentions and the setting in which they were produced. This trick is supposed both to highlight the role of the meaning that the author attributed to those photographs and to stress that what is more important is not what the story is but the fact that there always is a story attributed to them. This whole part focuses exactly on what those photographs can be without such a story.

Created in: 2011